شماره حسابشماره حساب بانک ملت  : 4053046108

شماره کارت بانک ملت :0392-2549-3378-6104

شبای بانک ملت : IR82  0120  0200  0000  4053  0461  08

بنام امیر ابراهیمی